Forretningsbetingelser

Disse betingelser accepteres ved køb af produkter/serviceydelser hos e-studio ApS. Derfor bedes du læse betingelserne igennem, inden købet foretages endeligt.

Domænenavn

e-studio ApS tilbyder at registrere kundens domæne efter eget ønske. e-studio ApS forsøger hurtigst muligt at få det ønskede domænenavn registreret for kunden; men er i den henseende, uanset årsag, ikke ansvarlig for, at kunden får det ønskede domænenavn.

Domænenavnet registreres i kundens navn med e-studio ApS som fuldmægtig. Dette gøres for at gøre administrationen af domænet så let som mulig. Kunden kan til enhver tid fjerne e-studio ApS som fuldmægtigt, såfremt kunden måtte have ønske herom.

Registreringen af domænet sker specifikt for kunden i henhold til dennes bestilling - aftalen er derfor ikke omfattet af Forbrugsaftalelovens bestemmelse om fortrydelsesret. Kunden er derfor bundet til aftalen efter at have afgivet bestilling.

e-studio ApS tager et gebyr for registreringen af domænenavnet - se den konkrete pris for de forskellige domæner i prisoversigten. Betalingen af domænet går herefter i visse situationer over til en sag mellem kunden og udbyderen af domænenavnet (f.eks. DK-Hostmaster ). Aftaleforholdet mellem kunden og domænenavnsudbyderen er herefter e-studio ApS uvedkommende.

Trafik

Hvor ikke andet er nævnt er kundens trafikgrænse opgjort som et månedligt maximum. Ikke benyttet trafik kan ikke overføres til den efterfølgende periode eller på anden måde gemmes. 

Det er ikke tilladt at lave download-servere eller på anden måde belaste e-studio ApS' internetforbindelse unødigt. Opdages det, at en kunde misbruger serverens internetforbindelse, forbeholder e-studio ApS sig retten til at lukke den pågældende konto uden varsel.

Kunder med et stort dagligt forbrug af trafik, eller kunder, som ønsker en decideret download-server, bedes kontakte e-studio ApS for en anden mulig løsning.

For webhoteller gælder det, at det ikke er tilladt at benytte serveren som midlertidig harddisk. Alle filer på serveren skal således være tilgængelige gennem links på hjemmesiden.

Såfremt kundens trafikgrænse overskrides forbeholder e-studio ApS sig ret til uden varsel at spærre kundens konto.

Oppetid

Vi bestræber os på, at vore systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Vi garanterer, at vore systemer er tilgængelige i minimum 99 % af tiden. Hvis vi ikke lever op til dette, tilbagebetales ydelsen for den pågældende periode.

e-studio ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre forhold gør det nødvendigt.

Oppetiden opgøres månedligt. Målepunktet er ved vores border router. Dermed indbefatter oppetidsgarantien ikke evt. nedetid som måtte skyldes kundens Internetudbyder eller øvrige netværksproblemer udenfor e-studio ApS' netværk.

Kundens forpligtelser

Det kræves, at kunden er myndig eller har en evt. værges accept for at kunne indgå aftaler med e-studio ApS.

Betaling sker i henhold til de på tidspunktet for indgåelsen af aftalen gældende priser. Priser kan ændres med 1 måneds varsel.

Betalingen opkræves årligt forud, hvor ikke andet fremgår eller anden aftale foreligger.

Opsigelse eller ændring af aftalen

Begge parter kan med én måneds varsel til udløbet af den periode, der er forudbetalt for, opsige aftaleforholdet (Se Kundens forpligtelser) ved at sende en skriftlig opsigelse.

Begge parterne er forpligtet til loyalt at medvirke til, at ophøret af aftalen forløber på bedst mulig måde for begge parter.

e-studio ApS kan ændre nærværende vilkår og priser med 14 dages varsel. Kunden kan opsige aftalen med virkning fra de nye vilkårs ikrafttræden og modtage refusion af forudbetalte gebyrer og betalinger.

Såfremt kunden misligholder aftalen mellem e-studio ApS og kunden, kan e-studio ApS opsige aftalen uden varsel (Se Misligholdelse).

Data fra kundens konto vil ved et abonnements opsigelse blive slettet få dage efter abonnementets ophør. e-studio ApS er ikke forpligtiget til at gemme en kopi af kundens data.

Kundens abonnement vil automatisk blive fornyet, medmindre opsigelse er indsendt rettidigt.

Tilladt indhold

e-studio ApS tillader ikke, at kunden publicerer eller opbevarer materiale på vore servere, der er i strid med dansk lovgivning eller som på anden måde indeholder racistisk, diskriminerende eller pornografisk materiale.

Ønsker brugeren at have pornografisk indhold, skal dette ske efter aftale med e-studio ApS, der så vil placere materialet på en særlig server. Dette sker for at undgå, at sider, der ikke indeholder pornografisk materiale, bliver klassificeret som indeholdende pornografisk materiale og derfor bliver udelukket via visse internetfiltre og browsere.

Misligholdelse

e-studio ApS kan uden varsel fjerne kundens hjemmeside, såfremt kunden misligholder den gældende aftale mellem e-studio ApS og kunden. e-studio ApS er ikke forpligtiget til at give kunden nogen form for varsel eller redegørelse for fjernelsen af en hjemmeside.

Følgende forhold kan lægges til grund for øjeblikkelig fjernelse af en kundes hjemmeside:

  • Hvis en kunde bryder dansk eller international lovgivning.
  • Hvis en kunde bryder almindelig skik og etik på Internet eller i markedsføringsbranchen generelt.
  • Hvis en kunde ikke følger e-studio ApS' henstillinger.
  • Hvis kundens brug er til gene for andre kunder ved f.eks. at overbelaste serveren unødigt.
  • Hvis kunden benytter e-mail-adresser/mail-servere til spam, mail-bombing eller anden e-mail-misbrug.
  • Hvis kunden benytter SMS-gateway til spam eller anden form for misbrug.

Er der tale om en mildere overskridelse af reglerne, vil kunden blive kontaktet skriftligt, hvilket kan ske per e-mail, og få 5 hverdage til at bringe misligholdelsen til ophør.

e-studio ApS er ikke forpligtiget til at gemme en kopi af kundens data.

Ved lukning af en kundes konto skal e-studio ApS ikke refundere evt. indbetalte penge for resterende periode.

Såfremt betaling sker efter forfaldstiden, er e-studio ApS berettiget til at opkræve renter og gebyrer i henhold til renteloven.

Ansvarsfraskrivelse

Skulle det ske, at kunden taber data eller på anden måde taber penge på, at serveren eller øvrigt hardware er nede i en periode, eller at der sker fejl på serveren, sker dette for kundens egen regning. e-studio ApS er ikke ansvarlig for kundens direkte eller indirekte tab eller følgeskader.

e-studio ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure som f.eks. svigtende telekommunikation, brand, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage m.m.

Personoplysninger

De registrerede oplysninger om kunden vil, i overensstemmelse med Persondataloven, ikke blive overdraget til tredjemand. De behandles fortroligt og udelukkende til registrering af domænenavnet og til kontakt mellem e-studio ApS og kunden. Det er kundens ansvar at holde e-studio ApS informeret om eventuelle adresseskift eller lignende.

Kundens fortrydelsesret

e-studio ApS giver kunden 3 dages fortrydelsesret startende fra den dag bestillingen oprettes. Dog med undtagelse af domæner. Disse faktureres uanset såfremt de er blevet oprettet hos registrar.

Værneting

Skulle der opstå uenighed parterne imellem, skal disse afgøres efter dansk ret med Odense som værneting.

e-studio GDPR Compliance

Den nye persondata lovgivning gør at du skal tage stilling og eventuelt indgå databehandleraftale med os.
Herunder finder du en guide til hvordan du skal forholde dig.

Vi opdaterer dette afsnit løbende med certificeringer og sikkerhed.

Databehandler eller dataansvarlig?
Der skelnes mellem Databehandler og Dataansvarlig.

Er din forretning, forening eller lignede er hosted hos e-studio er du Dataansvarlig for de personoplysninger der indsamles og dermed opbevares.
Når disse informationer opbevares på vores servere fungerer e-studio som Databehandler.
Det kan derfor være en god idé at indgå en databehandleraftale med os. Du kan hente den her.
Vi gør opmærksom på vi ikke er eksperter på området - så har du spørgsmål til aftalen eller lovgivningen bør du kontakte en rådgiver indenfor området.

Sikkerhed
Alle servere er hosted hos Global Connect A/S i deres datacenter i Stilling (Danmark). Det er kun e-studio.dk (CVR: 37074640) medarbejdere der har adgang til Rackskabet, og dermed servere, hvorpå dine data opbevares
Serverparken er sikret og certificeret efter gældende standarder på området, herunder ISO 27001 og PCI-DSS certificeret.
Hele serverparken er overvågnet og med døgn bemandet vagt.
Der tages daglige backups for at sikre kundens data imod evt. data tab. Backup tages uanset produkt type.

Denne side er sidst opdateret den 23. Maj 2018.
Vi tager forbehold for stavefejl og trykfejl.